Aannamebeleid VOG

Aannamebeleid VOG

Badminton Vereniging Martinus-Amstelveen wil staan voor een veilig sportklimaat voor al haar leden. Wij volgen daarom de richtlijnen die door het NOC*NSF zijn opgesteld.

Preventief beleid seksuele intimidatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Een van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF en de BN ter preventie van seksueel ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team begeleiden bij een sportvereniging.

Besluit Bestuur over VOG
Het Bestuur wil de veiligheid van haar leden zeer serieus nemen en heeft daarom besloten om van zowel de leden als niet-leden, die bij badminton vereniging Martinus-Amstelveen  (willen) werken met minderjarigen en/of met mensen met een verstandelijke beperking, een VOG te verlangen.
De VOG is middels een bestuursbesluit verplicht gesteld voor alle begeleiders, commissieleden, bestuursleden, verzorgers etc. etc. Kortom voor alle vrijwilligers met een functie binnen badminton vereniging Martinus-Amstelveen.

Geen wantrouwen
Het invoeren van een verplicht VOG is geen kwestie van wantrouwen, maar een extra signaal dat we een veilig sportklimaat voor minderjarigen en kwetsbare groepen bij badminton vereniging Martinus-Amstelveen zeer ter harte nemen.

Gratis VOG
Voor de vrijwilligers van badminton vereniging Martinus-Amstelveen is het verkrijgen van een VOG gratis.

Aanvraag VOG
badminton vereniging Martinus-Amstelveen  vraagt, m.b.v. de bij haar bekende NAW- en persoonlijke gegevens van de vrijwilliger een VOG verklaring aan.

Het verlenen van een VOG
De screeningsdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of je een VOG krijgt. Voordat een beslissing wordt genomen, wordt eerst je justitieel verleden gescreend. Je krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt de screeningsdienst of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd, dan krijgt je geen VOG.

Origineel VOG afgeven
Na goedkeuring van de screeningsdienst ontvangt je de VOG. Na ontvangst maak je een kopie voor je zelf en stuurt of geeft vervolgens het originele document aan de secretaris van badminton vereniging Martinus-Amstelveen.

Archiveren VOG
badminton vereniging Martinus-Amstelveen archiveert het VOG-document. Een gekopieerde of gescande VOG geldt niet als officieel document.

Geldigheidsduur VOG
De VOG is een momentopname en kent geen wettelijke geldigheidsduur. Bij badminton vereniging Martinus-Amstelveen is besloten dat betrokkenen 1 x per 5 jaar een nieuwe VOG dienen te overleggen en wel vóór 1 september van het betreffende kalenderjaar.

Consequenties geen VOG
Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan een VOG- aanvraag mee te werken. Met ingang van het seizoen 2020 stelt badminton vereniging Martinus-Amstelveen het overleggen van een VOG echter verplicht aan de betreffende personen. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve met ingang van het seizoen 2020 geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen en/of kwetsbare groepen aan de orde is.
Wat als VOG niet wordt toegekend
Voordat een VOG definitief wordt geweigerd, ontvang je eerst een voornemen tot afwijzen. Hierin staan de redenen van de voorgenomen afwijzing. Je kunt schriftelijk aangeven waarom je vindt dat je de verklaring wel moet krijgen. Als het definitieve oordeel alsnog negatief blijft, dan krijg je een afwijzende beschikking. Ook hier kun je nog bezwaar tegen aantekenen. Wanneer je uiteindelijk geen VOG kunt overhandigen aan badminton vereniging Martinus-Amstelveen , dan is het aan jou om hierover een open gesprek met badminton vereniging Martinus-Amstelveen aan te gaan.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de websites

http://www.nocnsf.nl/vog

https://www.gratisvog.nl

Vragen
Als je nog vragen hebt, dan kan je die doorgeven aan secretariaat van de badminton vereniging Martinus-Amstelveen.
Helaas kan een sporter wel eens in een situatie terechtkomen die als (seksueel) intimiderend kan worden ervaren. Dit komt helaas meer voor dan dat men wilt of verwacht. Als de sporter er mee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat